skip to Main Content
93 268 04 77 info@fdc.cat

Estem portant a terme aquest estudi, per encàrrec de la Taula d’Entitats del 3r Sector, sobre el procés d’integració de les atencions socials i sanitàries a Catalunya.

Que les persones que utilitzen els serveis socials del nostre país requereixen també atenció sanitària, és un fet en clar augment. Una bona coordinació de les diferents previsions de d’ambdós sectors propicia la eficiència de les intervencions en tant que, si no es dóna aquesta coordinació, en moltes ocasions es produeix una pèrdua de recursos i, el que és més greu, una pèrdua en la qualitat de l’atenció a les persones.

Per altra banda, els serveis socials de les entitats d’economia social atenen, cada cop en major proporció, persones en situacions de salut precàries o fràgils i el finançament d’aquesta atenció no sempre és contemplat adequadament.

L’estudi pretén clarificar el paper de les entitats ‘proveïdores’ dels sistemes d’atenció a les persones, tant social com en l’àmbit de la salut, en la construcció d’un model més integrat d’ambdós sectors i en la defensa d’un apropament més centrat en les necessitats de cada persona.

S’han realitzat més de 25 entrevistes i visites y estem ara en una fase de discussió amb diferents grups de debat on valorem la situació i aportem suggeriments a temes com:

  1. Opinió sobre la situació actual de la integració/coordinació de les atencions social i sanitària;
  2. Quines eines de comunicació i per a compartir informació serien necessàries (protocols, historia social-sanitària compartida, …);
  3. Quines modificacions serien desitjables en els sistemes de diagnòstic, valoració, orientació, provisió de serveis i prestacions i seguiment de les necessitats de les persones;
  4. Qui hauria de prendre les decisions sobre la provisió de suports, serveis o altre tipus d’atenció a cada persona;
  5. Quin paper ha de jugar cada persona en les decisions sobre l’atenció que rep i en la gestió de la mateixa;
  6. Com es pot millorar la coordinació entre serveis d’ambdós sistemes;
  7. Què haurien de fer les entitats privades del tercer sector o d’economia social, proveïdores d’atenció, per a afavorir la coordinació.

Hem visitat també algunes de les experiències del ‘Model Col·laboratiu’ impulsat pel Programa Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS) per a la major coordinació entre les atencions primàries social i de salut.

 

Back To Top